За нас

На 17.01. 2015 год. в София, на Учредително събрание, включващо 16 училища с профилирано и разширено изучаване на музика от страната в системата на Министерство на образованието и науката, се учреди Секция на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика /абревиатура СУПРИМ/ в Република България, юридическо сдружение с нестопанска цел, изписвано на латиница “SECTION OF MUSIC SCHOOL IN REPUBLIC OF BULGARIA AT ASSOCIATION OF EROPEAN MUSIC SCHOOL”

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 3”, ул. „Бъднина”, сградата на 144 СУ „Народни будители”.

 1. Предмет на дейност на сдружението се изразява във:
 1. Подпомагане, опазването, поддържането и популяризирането на музикалното изкуство;
 2. Организация, участие, финансиране и изпълнение самостоятелно или съвместно на нестопански проекти и дейности;
 3. Подпомагане и организиране на семинари, конференции, курсове, фестивали и други образователни инициативи;
 4. Подпомагане развитието на образователната система и инициативи за подобряване на качеството на работата на училища с профилирано и разширено изучаване на музика;
 5. Осъществяване на инициативи за подпомагане и развитие на музикалната дейност с деца и младежи;
 6. Сътрудничество и връзка с училища с профилирано и разширено изучаване на музика, асоциации и други сродни организации;
 1. Целите на сдружението са:
 1. Защита на интересите на своите членове.
 2. Подпомага обучението и преквалификацията на кадри и на членовете си в дейности, подпомагащи реализирането на целите на Сдружението.
 3. Съдейства на членовете си за установяване на контакти в страната и чужбина.
 4. Обмен на опит в областта на педагогическата професия.
 5. Изработване и осъществяване на проекти на ЕС и други страни, свързани с целите на сдружението.
 6. Организация и участие в национални и международни конкурси и фестивали, организиране и провеждане на семинари и конференции в страната и чужбина.
 7. Изпълняване на други задачи, възложени от ОС или от Управителния съвет.
 1. Средства за постигане на целите:
 1. Подпомагане организирането и развитието на сътрудничеството с други организации в страната, обмяна на опит и информация за съвместна дейност, както и за провеждане на съвместни мероприятия.
 2. Провеждане на консултации с членовете на сдружението и финансиране издаването на печатни издания, информационен сайт и рекламни материали по местни и на ЕС програми и проекти.
 3. Подпомагане на членовете при разработването и осъществяването на европейски проекти.
 4. Подпомага членовете на Сдружението за специализация и участие в международни конференции, за закупуване на специализирана литература и апаратура за дейността на сдружението.
 5. Провежда срещи и семинари със сродни организации и обмяна на опит в страната и чужбина.
 6. Работи в партньорство с министерства и общини по райони в страната по проекти;
 7. Работи в партньорство по програми и проекти с неправителствени организации и други общности в страните от Европейския съюз и други страни по света.
 8. Провежда широко сътрудничество с български и чуждестранни органи и организации с оглед обмен на информация за организиране, подпомагане и осъществяване на дейностите на Сдружението.
 9. За постигане на целите, определени в предходната алинея, Сдружението, създава цялостна програма за осъществяване на горните цели и ги допълва в съответствие с нови необходимости свързани с нуждите и възможностите си, в рамките произтичащи от предходната алинея.

4. Срок: неопределен;

5. Органи на Сдружението: Общо събрание и Управителен съвет;

6. Управление: Управителен съвет, избран за срок от пет години;

7. Представителство: Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

Управителен съвет

Председател:

 • Величка Николова, директор на 144 СУ „Народни будители“, София

Зам.председатели:

 • Славка Щерева, директор на СУ „Любен Каравелов“, Пловдив
 • Пейко Стоев, директор на „СУ „Димчо Дебелянов“, Бургас

Членове на УС:

 • Таня Николова, директор на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, Пловдив,
 • Кина Котларска, директор на СУ „Емилиян Станев“, В. Търново,
 • Радиана Стефанова, директор СУ „Екзарх Антим I“, Казанлък.
 • Марин Митов, директор на Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград.

Секретар: Людмила Варадинова, музиковед, старши учител в 144 СУ

От м.май 2016 г. СУПРИМ България е редовен член на Асоциацията на Европейските музикални училища /ЕМУ/ и участва активно в 42 и 43 Генерални асамблеи и Фестивали на Европейската организация в Сан Себастиан, Испания и Снеек, Холандия, както и в редовните заседания на ЕМУ в Берлин.

От 2017 г. СУПРИМ България е член на Българската търговска промишлена палата /БТПП/.